Torturowana, bo chciała urodzić córki

Torturowana, bo chciała urodzić córki

dodane 2012-12-03 10:08

Stefan Sękowski

– Zabij obie, albo przynajmniej jedną! – tak teściowa naciskała na matkę bliźniaczek. W Indiach aborcje dziewczynek są codziennością

Torturowana, bo chciała urodzić córki   Mirosław Rzepka / GN Dwóch mężczyzn na jedną kobietę – czy taka będzie demograficzna przyszłość Indii?

Niemiecka „die Tageszeitung” opublikowała reportaż o 34-letniej lekarce z Indii, matce bliźniaczek. Wydawałoby się, że urodzenie dwóch dziewczynek to wielkie szczęście, jednak Mitu Khurana przeżyła gehennę, ponieważ chciała, by żyły.

Szacuje się, że w ostatnich 20 latach w Indiach zabito ok. 12 mln dziewczynek tylko dlatego, że rodzice woleli mieć synów. Dziewczynka to bowiem ekonomiczne obciążenie dla indyjskich rodzin: wielu prac nie może wykonywać, w dodatku rodziciele zobowiązani są zapewnić jej kosztowne wiano, jeśli chcą „korzystnie” wydać ją za mąż. Przynosi to także negatywne skutki dla demografii Indii, pogłębia dysproporcje w liczebności kobiet i mężczyzn.

Tak było z mężem Mitu. Siedem lat temu najpierw zmusił kobietę do wykonania badania USG, a gdy okazało się, że prawdopodobnie dzieci są płci żeńskiej, wspólnie z teściową nakłaniał ją do aborcji. – Zabij obie, albo przynajmniej jedną! – mówiła do niej babcia jej dzieci. Gdy kobieta nie chciała tego dokonać, zamknął ją w pokoju i głodził, później dwukrotnie zrzucił ze schodów, by poroniła.

Gdy kobieta uciekła od męża, nie spotkało się to ze zrozumieniem krewnych. Ona, jej rodzice i siostra zostali poddani rodowemu ostracyzmowi, dopiero gdy w telewizyjnym talk show, prowadzonym przez bollywoodzką gwiazdę, opowiedziała o swym losie, dalsza rodzina znów zaczęła się do niej przyznawać.

Dziś dziewczynki mają siedem lat. Khurana oskarżyła niedawno swojego męża o usiłowanie zabójstwa dzieci w fazie prenatalnej – jeśli wygra, wyrok będzie miał duże znaczenie dla obrony życia w Indiach. – Zabijamy tu więcej nienarodzonych dziewczynek, niż było ofiar Hitlera lub Stalina. Ale tu w Indiach nikt o tym nie mówi i nikogo się za to nie każe – tłumaczy. – Motywy zabijania nienarodzonych córek bardzo odpowiadają współczesnemu podejściu. Ludzie chcą wielkich wesel, prezentów i dumnego syna, ale nie chcą ekonomicznie bezużytecznej córki. To brutalizacja indywidualnego podejścia do życia ludzkiego, którą mogła przynieść dopiero modernizacja – twierdzi przewodnicząca indyjskiej Narodowej Komisji Praw Człowieka, Shanta Sinha.

 

 

Tortured because she wanted to give birth to daughter

added 2012-12-03 10:08

Stefan Sękowski

– Kill both, or at least one? . In India, abortions are common place of girls

Tortured because she wanted to give birth to daughter   Miroslaw Rzepka / GN Two men to one woman – whether this will be the future of India’s population?

German “Die Tageszeitung” published a report on 34-year lekarce from India, the mother of twins. It would seem that the birth of two girls are very lucky, but Mitu Khurana survived the ordeal because she wanted to veins.

It is estimated that in the last 20 years in India, killed approximately 12 million girls just because parents prefer to have sons. The girl is in fact India’s economic burden on families: many can not do the work, in addition to parent are required to ensure that it is expensive dowry, if you want to “preferred” to marry her. It also brings negative effects on the demography of India, exacerbated by disparities in the number of women and men.

So it was with her husband Myth. Seven years ago, first forced the woman to perform an ultrasound, and when it turned out that the children are likely to be female, together with in-law urged her to have an abortion. – Kill both, or at least one? – Told her grandmother of her children. When the woman did not want to do that, he locked her in a room and starved, then thrown down the stairs twice to miscarriage.

When the woman ran away from her husband, is not met with understanding relatives. She, her parents and sister were subjected to rodowemu ostracized, just as in a television talk show, run by Bollywood star, told of his fate, again extended family began to admit to it.

Today, girls are seven years old. Khurana recently accused her husband of attempted murder of children in the prenatal phase – if he wins, the judgment will be of great importance for the defense of life in India. – Kill more unborn girls here than it was Hitler or Stalin’s victims. But here in India, no one and no one is saying it does not ask for – he explains. – Themes killing unborn daughters really conform to the present approach. People want big weddings, gifts and a proud son, but do not want to economically useless daughter. This individual approach to the brutalization of human life, which can only bring modernization – said President of the Indian National Human Rights Commission, Shanta Sinha.

http://translate.google.co.in/translate?hl=en&sl=pl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fgosc.pl%2Fdoc%2F1380422.Torturowana-bo-chciala-urodzic-corki&anno=2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s